INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ENDLESS SUMMER surf & travel agency

Adresa: Ke Hřisti 68 Praha Východ – Březí

IČO: 87637316, DIČ: CZ87637316,

Cestovní agentura ENDLESS SUMMER je zapsána v živnostenském rejstříku.

 

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste nám je poskytl/a a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu s naší stranou, nebo které jsme shromáždili jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností.

 

3. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihláška na webových stránkách, e-maily, telefon

 

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Vaší osoby (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu)
údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa)
osobní údaje zachycené fotografiemi

 

5. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • plnění smluvního vztahu
  • plnění zákonných povinností z naší strany
  • archivnictví vedené na základě zákona
  • rozvoj obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
  • marketingové účely

 

6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů provádí přímo ENDLESS SUMMER surf & travel agency. Zpracování je prováděno v našem sídle a v naší pobočce. Přístup k osobním údajům mají dva zpracovatelé – poskytovatel IT služeb a účetní firma, kteří rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

7. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů je na dobu neurčitou, případně do ukončení činnosti správce. Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, dále můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že my jako správce při zpracování osobních údajů postupujeme
v rozporu s Nařízením.

Pro jakékoli dotazy pošlete email, rádi vám s čímkoli poradíme. Přejít na stránku Kontakty.

surf and travel logo
fb icon surf fb icon surf
2021 © Endless Summer | created by infamous